Gõ ENTER để tìm kiếm hoặc phím ESC để đóng

Yêu cầu báo giá

Danh sách yêu cầu trống

Thông tin liên hệ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC GIA HẠN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 năm 2020 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng lô đất IV-22 KCN Tân Bình

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2019 ngày 01/11/2019 v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT số 25/NQ/HĐQT/IVL-NNG/19 ngày 14/11/2019 v/v trích lập dự phòng và không trích lập dự phòng các khoản nợ

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt chào bán cổ phần

BBH HĐQT ngày 20-02-2019 về Tổng kết KQKD 2018, Kế hoạch 2019 và Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02 về việc phê duyệt đầu tư dự án nhà máy mới gắn với việc thành lập chi nhánh tại Bắc Ninh

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Nghị quyết số 010/NQ/HĐQT/IVL-NNG/19 về việc mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Cty CP Nắp Toàn Cầu

Nghị quyết số 11/NQ/HĐQT/IVL-NNG/19 về việc mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Cty CP PET Quốc Tế 15/05/2019