Gõ ENTER để tìm kiếm hoặc phím ESC để đóng

Yêu cầu báo giá

Danh sách yêu cầu trống

Thông tin liên hệ

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông

02/08/2023

[Đính chính]_Thông báo đơn vị quản lý cổ phần sau khi hủy niêm yết

Tải về
28/07/2023

Thông báo đơn vị quản lý cổ phần sau khi hủy niêm yết công ty đại chúng

Tải về
12/04/2023

[Đính chính] Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu

Tải về
11/04/2023

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu

Tải về

Báo cáo

20/04/2023

Báo cáo thường niên 2022

Tải về
15/04/2022

Báo cáo thường niên 2021

Tải về
20/04/2021

Báo cáo thường niên 2020

Tải về
20/04/2019

Báo cáo thường niên 2019

Tải về
16/01/2018

Báo cáo thường niên 2018

Tải về
19/04/2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MÔ HÌNH CÔNG TY VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tải về
19/04/2023

Giải trình BCTC Qúy I năm 2023

Tải về
19/04/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Tải về
07/04/2023

Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022

Tải về
07/04/2023

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán

Tải về
30/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Tải về
29/07/2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2022

Tải về
19/01/2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Tải về
14/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Tải về
28/01/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Tải về

Thông tin liên lạc