Gõ ENTER để tìm kiếm hoặc phím ESC để đóng

Yêu cầu báo giá

Danh sách yêu cầu trống

Thông tin liên hệ

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông

20/06/2022

NN BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Tải về
05/05/2022

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu

Tải về
22/04/2022

Báo cáo trở thành Cổ đông lớn: Indorama Netherlands B.V.

Tải về
21/04/2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC GIA HẠN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tải về

Báo cáo

15/04/2022

Báo cáo thường niên 2021

Tải về
20/04/2021

Báo cáo thường niên 2020

Tải về
20/04/2019

Báo cáo thường niên 2019

Tải về
16/01/2018

Báo cáo thường niên 2018

Tải về
16/01/2017

Báo cáo thường niên 2017

Tải về
19/04/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2022

Tải về
19/04/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ QUÝ 1/2022

Tải về
14/04/2022

Giải trình BCTC năm 2021 đối với trường hợp lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán

Tải về
08/04/2022

Giải trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Hợp nhất và Riêng lẻ)

Tải về
08/04/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Tải về
19/01/2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Tải về
14/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Tải về
28/01/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Tải về
03/03/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Tải về
04/05/2015

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Tải về

Thông tin liên lạc