Gõ ENTER để tìm kiếm hoặc phím ESC để đóng

Yêu cầu báo giá

Danh sách yêu cầu trống

Thông tin liên hệ

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông

19/10/2021

Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2021

Tải về
08/10/2021

Nghị quyết của HĐQT số: 01A-T10-21/NQ/HĐQT/NN thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Tải về
07/10/2021

Điều lệ Công ty 04/10/2021

Tải về
27/08/2021

Nghị quyết của HĐQT số: 03-T08-21/NQ/HĐQT/NN v/v xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản chuyển số dư của Quỹ khen thưởng, phúc lợi về Lợi nhuận chưa phân phối

Tải về

Báo cáo

20/04/2021

Báo cáo thường niên 2020

Tải về
20/04/2019

Báo cáo thường niên 2019

Tải về
16/01/2018

Báo cáo thường niên 2018

Tải về
16/01/2017

Báo cáo thường niên 2017

Tải về
16/01/2016

Báo cáo thường niên 2016

Tải về
20/10/2021

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3/2021 (Riêng lẻ và Hợp nhất)

Tải về
19/10/2021

Báo cáo tài chính Riêng lẻ Quý 3/2021

Tải về
19/10/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2021

Tải về
27/08/2021

Giải trình BCTC hợp nhất bán niên năm 2021 đối với trường hợp lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán

Tải về
20/08/2021

Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

Tải về
14/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Tải về
28/01/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Tải về
03/03/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Tải về
04/05/2015

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Tải về
04/05/2014

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

Tải về

Thông tin liên lạc