Gõ ENTER để tìm kiếm hoặc phím ESC để đóng

Yêu cầu báo giá

Danh sách yêu cầu trống

Thông tin liên hệ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa IVL-NN và IVL-NNI

Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa IVL-NN và IPC

Dự thảo Điều lệ Công ty IVL-NN

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Phiếu xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản