Gõ ENTER để tìm kiếm hoặc phím ESC để đóng

Yêu cầu báo giá

Danh sách yêu cầu trống

Thông tin liên hệ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Tài liệu xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản đính kèm Phiếu xin ý kiến số 01-T04-22/IVL-NN/PLYKCĐ

Phiếu xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản số 01-T04-22/IVL-NN/PLYKCĐ