Gõ ENTER để tìm kiếm hoặc phím ESC để đóng

Yêu cầu báo giá

Danh sách yêu cầu trống

Thông tin liên hệ

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông

04/05/2020

Quyết định HĐQT v.v thông qua việc xin ý kiến CĐ bằng VB

Tải về
04/05/2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011

Tải về
04/05/2020

Quyết định ĐHĐCĐ v/v đổi tên công ty

Tải về
04/05/2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ (xin ý kiến bằng VB) v.v miễn nhiệm TV HĐQT

Tải về

Báo cáo

20/04/2019

Báo cáo thường niên 2019

Tải về
16/01/2018

Báo cáo thường niên 2018

Tải về
16/01/2017

Báo cáo thường niên 2017

Tải về
16/01/2016

Báo cáo thường niên 2016

Tải về
29/04/2014

Báo cáo thường niên 2014

Tải về
12/05/2020

CBTT_Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp Qúy 1/2020 (hợp nhất và riêng lẻ) tăng từ 10% so với Qúy 1/2019

Tải về
12/05/2020

CBTT_Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BTCT năm 2019 (hợp nhất và riêng lẻ) chênh lệch từ 10% so với năm 2018 và phát sinh lỗ trong kỳ báo cáo

Tải về
20/04/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1 2020

Tải về
20/04/2020

Báo cáo tài chính riêng lẻ Qúy 1 2020

Tải về
29/09/2019

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q4 2019

Tải về
03/03/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Tải về
04/05/2015

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Tải về
04/05/2014

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

Tải về

Thông tin liên lạc